• <rp id="czb5k"><acronym id="czb5k"></acronym></rp><nav id="czb5k"></nav>

   <th id="czb5k"><track id="czb5k"><video id="czb5k"></video></track></th>

   <em id="czb5k"><ruby id="czb5k"></ruby></em>
   <dd id="czb5k"></dd>

  1. 在線字典 -> 在線查詢偏旁部首艸字旁、帶草字頭的字有哪些、草字頭的字有哪些?★
   查找部首“”,共找到 981 個字,點開要查看的漢字,顯示解釋!
   筆劃漢字拼音筆劃漢字拼音
   3ǎo4
   5ài,yì5jiāo
   5jié,jiē5
   5nǎi,rèng5dǐng
   5qiú5tiáo
   66
   6máng6péng
   66qiān
   6què,sháo6wán
   6xiāng6xiōng
   66zhī
   6chāi6gǎn
   66mián
   6suī6
   66zhì
   67ǎo
   77bì,pí
   7biàn7cāng
   7cháng7cōng
   7ě7fāng
   7fèi,fú7fēn
   77
   7gài,jiè7hū,wù
   7huā7
   7jù,qǔ7kōu
   77
   7mào7
   77qiàn
   7qín7qín
   7ruì7shān
   77wěi
   77xiàn
   7xìn,xīn7xù,zhù
   77yán,yuán
   77yún,yùn
   7zhǐ7zhù
   7réng7tún
   7lún7
   7háng7gǒu
   7jué7
   7chán7qiān
   7sū sā7rén
   7wěi7wén
   7yǒu4gòng
   88bāo
   8běn8
   8fàn8
   88gān
   8gǒu8gǔ,kǔ
   8jiā,qié8jīng
   8jū,zū8
   8líng8lóng
   8máo,mǎo8máo
   8mào8miáo
   8mín8
   88niǎo
   8nié8níng
   8piě8píng
   8qǐng8qióng
   8rǎn8rě,ruò
   8shàn,shān8sháo,tiáo
   8tái,tāi8xué
   88yìn
   8yīng8yíng
   8yuàn8zhǎ
   8zhuó8chí
   88bèi
   8bǐng8
   8cōng8
   88dié
   8dōng8hóng
   88
   8méi8
   8shēng8yuán
   8wèi8xiān
   8xiú8yǎo
   8yòng8zhǐ
   89
   9cǎo9chá
   9chá9chōng
   9chuǎn9cí,zǐ
   99
   99dàng
   99gāi
   99gèn
   9hóng9huán
   9huāng,huɑng9huí
   9huì9hūn,xūn
   9jì,qí9jiá
   9jiǎn9jiàn
   9jiāng9jiāo
   9jìn9jīng
   99lǎo
   99luò
   9mǎi9máng
   9míng9qián,xún
   9qiàn,xī9qiáo
   9qiáo9quán
   9ráo,yáo9rěn
   9róng9róng
   99sūn
   9tí,yí9tíng
   9tóng9xíng,yíng
   9xìng9xún
   9yào9yīn
   9yìn9yíng
   9zhòu9zhū
   99
   9zhuāng9àn
   99
   9chén9chéng
   9chí9
   99ér
   99hòu
   9guāng9guī
   9hāo9
   9jiāo9jīn
   9jīng9liè
   9píng9róng
   9shù9
   9yán9
   99zhòng
   9zhú9
   1010chǎi,zhǐ
   10chún10cuò
   1010é
   10fú,piǎo10guǎn,guān,wǎn
   10hé,hè10huò
   10jūn10kǎn
   10lāi10láng,làng,liáng
   1010
   10lián10mǎng
   10méi10mò,mù
   1010suō,shā
   10shēn,xīn10shí,shì
   10shū,tú10sui
   1010xiān
   10yīng10yíng
   10yóu10yóu
   10yǒu10huá
   10xìng10jiá
   10jìng10xiàn
   10bié10
   10chē10chén
   10chén10cuò
   10dòu10
   10péng10
   10gěng10hàn
   10zuó10jié
   1010méng
   10wèn10
   1010nán
   10nū xi10niǔ
   10qín10qiú
   1010rěn
   10shāo10
   10suī10suō
   1010tuō
   10wáng10wěi
   1010
   1010yín
   10yǔn10zhù
   10zhuāng11
   11bào11běng
   1111
   11cài11chāng
   11chuí11cuán,zōu
   11cuì11dàn
   11dàng11
   11fěi,fēi11
   1111
   11guǒ11hàn
   1111huán
   11jiān11jié
   11jīng11
   11jùn,jūn11lǐn
   11líng11
   11luó11méng
   11nài11píng
   1111
   1111
   11shà11shū
   11sōng11tǎn
   11táo11tián
   11tiē11tú,tù
   11tuò11wǎn,yù
   11wǎng11wěi
   11wèi11
   11xiāo11yíng
   11yíng11yíng
   1111
   11zhù11
   1111ān
   11cháng11chūn
   11lái11
   1111
   11tái11chóu
   1111
   11dào11
   11dìng11dōng
   11fèi11gǎo
   11gēng11wǎn
   1111
   11huán11jiān
   11jǐn11qín
   11jiū11juǎn
   11yǎn11kūn
   1111láng
   1111lún
   11mǎng11mén
   11pān11niè
   11pāo11qiáo
   11qìn11tiáo
   11shù11
   1111
   11zhàn11kǔ tā bī lɑī
   11zhǒu12bǎo
   12biǎn,biān12
   12chǎn12cōng
   1212dǒng
   12ě12fèng,fēng
   1212gé,gě
   1212hóng
   1212jiā,xiá
   12jiǎng12kǎi
   12kuí12là,lào,luò,luō
   12lóu12
   1212pài
   1212
   12qiā12qiū
   12rèn,shèn12róu
   12shī12sōu
   12tíng12
   12wēi12
   1212xiāng
   12xuān12zàng
   1212gài
   12wàn12kuì
   1212shēn
   12xuān12wěi
   12hūn12hóng
   12wěi12zhòu
   12ān12ān
   1212
   12chú12chǔn
   12cuó12duàn
   12pén12guān
   12hóu12huáng
   12kuò12
   1212jiān
   12jīng12qián
   12jiāng12qíng
   1212jùn
   1212kuò
   12lán12liàn
   12mào12méi
   1212
   12miǎn12nǎn
   12píng12
   12zhēn12
   12quán12sū kū mō
   12shāo12sōu
   12tiáo12uu
   12wēi12xiāng
   12xuē12xìng
   12yào12yāo
   12yíng12yòng
   1212yuān
   12yūn12zuò
   12zhuàn12
   12zōng12zuò
   9qióng13bàng
   13bèi13
   1313diào
   13ēn13hāo
   13huò13
   1313jiān
   1313kuǎi
   13lán13làng
   1313luǒ
   13méng,měng,mēng13mì,míng
   1313
   13péng13
   1313róng
   1313ruò
   13shī13shī
   13shuò13suàn
   13suō13tiáo
   13wěng13
   13yíng13
   13zhēn13zhēng
   13gài13lián
   1313cāng
   13qiàn13
   13shēn13
   13sūn13chún
   13yīn13áo
   1313chén
   13chú13zhú
   13cuò13diǎn
   13fén13guì
   13gǔn13yuán
   1313lǎng
   1313líng
   13liú13liú
   13mǎo13
   13pán13pei
   1313quē
   13shā13shì
   1313táng
   13tōng13
   13dàn13
   1313xuān
   13yǎo13yīn
   1313yuān
   13yūn13yún
   13zhēn13zǒng
   13gō zhā14ǎi
   1414cài
   1414dōu
   14hǎn14huì
   14kòu14liǎn
   14liǎo,lù14lìn
   14mán,màn,wàn14miè
   14niān14qiáng
   1414
   14tuī14wèi,yù
   1414xiāo
   14xu14zhè
   1414chún
   1414léi
   14lóu14cōng
   14niǎo14cōng
   14bo14líng
   1414jiǎng
   14xiāng14ān
   14biāo14
   14zàng14cáo
   14zhū14
   14cuó14
   1414qiū
   14gǔn14guó
   1414
   14hūn14jiān
   14jié14jǐn
   1414juàn
   1414kòu
   1414
   14màn14
   1414qiàn
   14shēn14shāng
   14shè14wéi
   14xuàn14yán
   14yín14
   14zhāng14zhōng
   15bō,fán,fān15fén
   15huì15
   15jiāo,qiáo15jué
   15kuì15
   15ruí15ruǐ
   15shū15shùn
   15wēn15xùn
   1515yùn
   15zuì15yún
   15ráo15
   15ruǐ15è
   15mɑi15
   15qiáo15yóu
   15chǎn15
   15dǒng15dàng
   15qián15bāo
   15diǎn15dǐng
   1515fěi
   1515huá
   1515jiān
   15jiān15qiáng
   15jué15lěi
   15méng15ǒu
   1515shɑo
   15shèng15
   15sūn15
   15wěi15
   15xiá15
   1515
   1516ài
   16báo,bó,bò16
   1616hāo
   16hōng16hóng,hòng
   16lěi16léng
   1616shǔ
   16sǒu16
   16wēi16wěi
   16wèng16xiè
   16xiè16xīn
   16xuē16
   16qiáng16jiāng
   16xiān16huì
   1616xuān
   16jiàn16xiāo
   1616
   16huì16yào
   16bài16càn
   16fán16
   16hào16hāo
   16lián16líng
   16wàn16miè
   16nóng16shēn
   16shǔ16
   16sūn16tāng
   16yùn16
   1616xūn
   16yuán16zhān
   16zhēn17biǎn
   17cáng,zàng17cóng
   17ěr17gǎo
   17jí,jiè17miǎo
   1717piáo
   17qióng17
   17tái17xiǎn
   17xūn17lán
   17zǎo17
   17níng17jìn
   17chén17chóu
   17diào17
   17duì17
   17xiāo17huì
   17jiǎn17kuí
   17mái17
   17pín17
   1717
   17tuī17yíng
   18biāo18fān
   18jiào18lěi
   1818ǒu
   18téng18
   18sǒu18shǔ
   18qióng18yùn
   18bɑo18bēi
   18zhū18gǎo
   18huàn18
   18liú18yào
   1818
   18ōu18xián
   18tán18liáo
   18wèi18xiě
   1818
   18zhǐ19héng
   19huò19
   1919zǎo
   19tuò19
   1919pín
   1919
   19ǎi19xuān
   19ruǐ19lìn
   1919péng
   1919
   19jiōng19jiōng
   19lài19máng
   19qiáo19qìn
   19qiu19ruǐ
   19tǒu19tuí
   19yùn19xuān
   19xūn19yǐn
   16ai20fán
   20niè20ráng
   20yīng20lóng
   20huā20liǎn
   20xiǎn20lán
   2020
   20dàng20lán
   20huī20
   2020liǎn
   20lìng20kɑ te su rɑ
   20qiáng20wèi
   20yáo20
   2020
   20yuè21
   21fēng21guī
   21kuí21léi
   21zhī22
   22zhɑn22lěi
   22luó22huái
   22huài22
   2222lèi
   19qiu23jiān
   23quǎn23sǎ ri
   23téng24
   24léi24kuí
   2424xiāo
   26biē26luán
   29mén  


     《新華字典》下載網址:http://www.bay95.com/softdown.htm

      字典

     更多內容請查看【漢語大辭典】。關于帶草字頭的字有哪些,如有疑問,請與我們聯系。謝謝!


    
   Copyright(C)2017 漢辭網·版權所有 可搜索:微信公眾號 hydcd_com 加入我們 Email:QQ郵箱 QQ:7117780
   軟件著作權登記號:2005SR02359 備案號:滬ICP備09016276號 手機版
   色老板影院超碰在线