<thead id="fahsk"></thead>

    <thead id="fahsk"></thead>
    

     <i id="fahsk"></i>

     <optgroup id="fahsk"><del id="fahsk"></del></optgroup>

     <i id="fahsk"></i>

     <delect id="fahsk"><option id="fahsk"></option></delect>
     在線字典 -> 在線查詢三點水旁的字有哪些,偏旁部首氵字旁,水字旁,三點水的字有哪些?★
     查找部首“”,共找到 1036 個字,點開要查看的漢字,顯示解釋!
     筆劃漢字拼音筆劃漢字拼音
     3shuǐ5diāo
     5fàn5氿guǐ,jiǔ
     5hàn5huì
     5pà,pā5tīng
     5zhī5
     5miǎn5
     6chà6chí
     6dà,tài6hán,hàn
     66jiāng
     66
     6shàn6shāng,tàng,tāng
     66wán
     66
     6xùn6
     66fàn
     6qiú6chuàn
     6jiǔ6máng
     6qiān6zhuó
     6tu6tuō
     6zhōng7biàn
     7biàn7cāng
     7chén7dùn,zhuàn
     7fàn7fén
     7fēng7féng
     7gōu7gǔ,yù
     7hàng7
     7jǐng7
     77lún
     7méi,mò7mén,wèn
     77miǎn
     77òu,ōu
     7pèi7
     77qiān
     7qìn7ruì
     7shà,shā7shěn
     7tài7wāng
     7wéi7
     7xiōng7
     7yuán7yún
     7zhī7zhǐ
     77
     7chōng7jué
     7gàn7fāng
     7tài7
     7hóng7
     7huò7zhī
     77
     7jūn7pài
     7méi7niú
     77pàn
     77yǎn
     7汿7yóu
     77
     8bì,mì8
     8bó,pō8duǒ
     88fèi
     88gān
     88
     8hóng8jiān,qiǎn
     8jīng8jiǒng
     88jù,jǔ
     8lèi8
     8líng8lóng,shuāng
     88luò
     8mǎo8mèi
     88mǐn
     88ní,nì
     8nìng8pàn
     8pào,pāo8pēng
     88
     8qiú8shù
     88tuó
     8xiè8xiè
     8xuàn8沿yán
     8yāng8
     8yǒng8yóu
     88zhān
     8zhǎo8zhì
     8zhù8kuàng
     8zhī8
     8yōu8bēn
     8chēng8
     8dàn8tuō
     88
     88huì
     8jiā8
     8jué8chù
     8yuè8shēng
     88tián
     8zhōng8
     99chǎn
     99dòng
     9ér9ěr
     9fú,fù9guāng
     9hǎixún,xún9hóng
     9hǔ,xǔ9huán
     9huí9huì,kuài
     9hún,hǔn9huó
     9jì,jǐ9
     9jiā9jiāo
     9jié9jīn
     9jìn9kuāng
     9liè9liú
     9luò9
     9míng9nóng
     9pā,pài9píng
     9qià9
     99shī
     9táo9
     99wéi
     9wěi9洿
     9xǐ,xiǎn9xián
     9xiáo9
     9xún9yáng
     9yīn9zhēn
     9zhōu9zhū
     9zhuó9xiè
     9xiōng9àn
     9chéng9jiàn
     9hòu9huī
     9jiàng9jìng
     9kǎo9lěi
     99pán
     9pe o le9
     99
     9quán9yiè
     99tǐng
     9xíng9
     99泿yín
     9yìn9zài
     9zhǐ9zhì
     10bāng10
     10cén10chōng,yǒng
     1010é
     1010guō,wō
     10hǎi10hǎilǐ
     10hán,hàn10hào
     10huàn10huàn
     10jiàn10jìn
     10juān10jùn,xùn
     10lāi10làng
     10láo,lào10
     10lián10liú
     10měi10niǎn
     10niè10
     10rùn10
     10shè10
     1010tāo
     1010
     10潿wéi10
     1010xiāo
     1010
     10yún10zhàng,zhǎng
     10zhè10zhuó
     10jiā10jīng
     10yǐng10chēng
     10chōng10chún
     10yōu10dòu
     10to ko10fāng
     10féng10gēng
     10hǎn10hàn
     10hēng10hóng
     10xiàn10jiǒng
     10kùn10lǎn
     10láo10lèi
     1010liè
     10shèn10máng
     10suī10浿pèi
     10pīng10qiú
     10shuì10shuì
     1010tóng
     1010tūn
     10wěi10
     10xiào10
     10zhǐ11bàn
     11chún11cóng
     11cuì11dàn
     11diàn11dòu,dú
     11féi11
     11gàn11guàn
     11hán11hào
     1111
     11huái11hún,hǔn
     11jiàn,jiān11lín,lìn
     11líng11
     11miǎn,shéng11nào
     1111
     11qīng11
     11shēn11shèn
     11shū11shuàn
     11sōng11tǎng
     11táo11tiān
     11tiǎn11wò,yuān
     1111xiáo
     1111yān
     1111yín
     1111
     1111yuān
     11zhǔ11涿zhuō
     1111
     11lèi11lái
     1111qiǎn
     1111lún
     11zhè11yān
     11liáng11
     11bèn11biāo
     11淿11chāng
     11jìng11zhí
     11chuò11
     11zhōu11shè
     11dōng11fēi
     1111guǒ
     1111
     11hūn11qiè
     11jiǎn11
     1111juàn
     11kōng11
     1111máo
     1111wèn
     11niǎn11
     11pěng11píng
     11pài11
     11qīng11
     11ruò11
     11shè11shěn
     11shòu11
     11tuō11
     1111xìng
     1111yīng
     11yuān11yuān
     11yuān11zhàng
     1212chú
     12dòng12
     12gài12gǎng
     12hōng12
     12huá12huáng
     12jiàn,jiān12jiān
     12jiǎo,jiū,qiū12jiē
     1212
     12kuì12lóu
     12méi12měi
     12miǎn12miǎo
     12mǐn12pài
     12pén12shī
     12shí12sōu
     1212tàn
     12tián12tíng
     12tuān12wān
     12wéi12wèi
     12wēn12
     12xiāng12xiè
     12xǔ,xū12
     12xuàn12yān
     12yǎn12yǒng
     12yóu12
     12yuán12zhā
     12zhā12zhàn
     12zhì12
     12còu12jiǎn
     12zhēn12tāng
     12fēng12
     12cān12yuān
     12chún12wéi
     12hún12āi
     1212
     12chán12chì
     1212xián
     12è12
     12fèng12féng
     12hóng12guǐ
     12niè12huàn
     12huì12zhuāng
     12huò12
     1212liàn
     12liàng12lóng
     12mǎn12méi
     1212渿nài
     12nǎn12nuǎn
     12tuàn12hā tū
     1212
     12qiāng12qiú
     12qiú12quán
     12róu12sāo
     12shěng12shēng
     12shī12
     12wěi12
     12yǎn12
     12yìn12yíng
     12yíng12yǒu
     1212zāi
     129
     1313bīn
     13chù,xù13diān
     1313
     13gǔn13hào
     13huàng13hǔn
     13huǒ13jiào
     1313làn
     1313
     13liù,liū13luán
     1313滿mǎn
     13mǎng13míng
     1313nì,niào
     13pāng13
     13qín,zhēn13róng
     1313shè
     1313
     13tān13táng
     13tāo13wēi
     13wěng,wēng13
     13xiǔ13xiù
     13yàn13
     13yīn13yíng
     1313yuán
     13zhì13
     13gōu13lián
     13huì13miè
     13shī13
     13yún13yín
     13cāng13zhǔn
     1313ái
     13áo13féng
     13chéng13chún
     1313
     13yàn13
     13jié13jìn
     13lián13lóng
     13lùn13
     13méng13溿pàn
     1313suò
     13shí13shī
     1313suī
     13suǒ13tài
     1313wēn
     1313yáo
     13xiǔ13yǎo
     13yuán13zāi
     1314biāo
     14cáo14chún
     14cóng14cuǐ
     1414gān
     14gǎn14guó
     1414huàn
     14huáng14
     14jiào14lǎn
     14lěi,luò,tà14liàn
     14lòu14
     14màn14pēng
     14piào,piǎo,piāo14
     14shù14tuán
     14wéi14xiāo
     14xuán14yǎn
     14yàng14
     14yíng14zhāng
     14zhū14zōng
     1414jiàn
     14òu14hàn
     14滿mǎn14
     14lóu14guō
     1414
     1414gǔn
     14chǎn14shèn
     14zhǎng14ɑo
     14cháo14zhì
     14chóng14shuǎng
     14cóng14cōng
     14dàng14fàn
     14gài14guàn
     14hóng14
     14jiàng14jǐn
     14kāng14kòu
     14kun14liáo
     14lóng14
     1414
     14shāng14shāng
     14shù14táng
     14téng14
     1414
     1414
     1414
     14yān14
     1414yōng
     14yōu14zhi
     15ào15chán
     15cháo15chè
     15chéng,dèng15fén,pēn
     15hào15hòng
     15huì15lán
     15láo,lào,lǎo,liáo15lín
     1515pān
     15péng15
     15qián15
     15shān15shào
     15shù15
     15sùn15
     15tán,xún15tóng
     15wān15wàn
     1515
     1515jié
     15jiāo15shān
     15yún15
     15qián15潿wéi
     15kuì15chéng
     1515cōng
     15lào15jiàn
     1515xún
     15rùn15miǎn
     15chán15cūn
     15dǐng15dùn
     1515wéi
     15hán15hēi
     15jǐng15huà
     1515
     15jiào15
     15liū15
     15mǐn15nìng
     15qiáng15tān
     15shǔ15sōng
     1515suì
     1515
     15xián15
     15zhí15zhēn
     15zhǔ16bīn
     16chán16dàn,tán
     16duó16huán
     1616
     16lái16
     16lián16
     16méng16
     16shì16suī
     16xiè16zǎo
     16huàn16
     16nóng16zhuó
     16diàn16
     16ǎi16càn
     16cɑng16chǔ
     1616
     16gǎn16dāng
     16huò16kuài
     16huì16jìn
     16liàn16lián
     16lǐn16líng
     16màn16
     16澿qín16
     16shù16
     1616
     16yōng16
     16zhēn16zhì
     1717
     17háo17
     1717yǎng
     17zhuó17
     17tāo17làn
     17jùn17shī
     17nìng17bīn
     17kuò17jìn
     1717wéi
     17bīn17jìng
     17cuì17duì
     17wěi17
     17qìng17濿
     17bo ku17miè
     1717suǐ
     17wǎng17
     17yǐn17yīn
     17yíng17yíng
     17yíng18bào,pù
     18biāo18chán
     18zàn18
     1818zhū
     1818jiàn
     18luò18liú
     18shěn18xiè
     18yíng18chéng
     18wěi18huī
     18jiān18
     18pán18
     1818瀀yōu
     19hàn19xiè
     19yíng19lài
     1919bīn
     19xiāo19
     19yíng19yíng
     19duì19
     19huái19huò
     19jiàn19lài
     19lián19qián
     19qìn19róng
     19shu19xiàn
     19xuè20fèn
     20guàn20jiǎn
     20ráng,ràng20yuè
     20lóng20
     20chán20dài
     20fán20
     20jiān20zhuó
     20lán20lán
     20liàn20lín
     20shuàng20
     20yīng20yuān
     21hào21qián
     2121fēng
     21shè21
     21cóng21jué
     21lěi21
     21yíng21yōng
     2222yàn
     22zàn22tān
     2222shàn
     23chǎn23dǎng
     23jiǎo23lán
     23yíng24
     24làn24hào
     24zhú25wān
     25nǎng26luán
     26xiǎn26yàn
     27gàn27yàn
     31yàn32


       《新華字典》下載網址:http://www.bay95.com/softdown.htm

        字典

       更多內容請查看【漢語大辭典】。關于帶三點水的字有哪些,如有疑問,請與我們聯系。謝謝!


      
     Copyright(C)2017 漢辭網·版權所有 可搜索:微信公眾號 hydcd_com 加入我們 Email:QQ郵箱 QQ:7117780
     軟件著作權登記號:2005SR02359 備案號:滬ICP備09016276號 手機版
     色老板影院超碰在线