• <rp id="czb5k"><acronym id="czb5k"></acronym></rp><nav id="czb5k"></nav>

   <th id="czb5k"><track id="czb5k"><video id="czb5k"></video></track></th>

   <em id="czb5k"><ruby id="czb5k"></ruby></em>
   <dd id="czb5k"></dd>

  1. 在線字典 -> 在線查詢偏旁部首木字旁的字有哪些,木字頭,帶木字旁的字有哪些?★
   查找部首“”,共找到 1020 個字,點開要查看的漢字,顯示解釋!
   筆劃漢字拼音筆劃漢字拼音
   44pin
   5běn5
   5shù,zhú5wèi
   5zhá5shù
   5te wu le6
   6duǒ6
   6piáo,pò,pō,pǔ6quán
   6shā6xiǔ
   66zhū
   6duǒ6
   6chéng6
   6dāo6qiú
   6jiū6
   6rén6ru
   7biāo,sháo7cái
   7chà,chā7cūn
   7dì,duǒ7
   7gǎn,gān7gàng,gāng
   77lái,lāi
   77
   7máng7
   7shā,shān7shù
   7tiáo7
   7xìng7yáng
   77
   7zhàng7
   7chì7rèn
   7fán7
   7gōng7jié
   7jiu7máng
   7qiān7mián
   7tuō7wɑn
   77xún
   78àng
   8bà,pá8bǎn
   8bēi8chéng
   8chǒu,niǔ8chǔ
   8cōng,zōng8dǒu
   8fāng8fén
   8fēng8gǎo
   8gòu8guì,jǔ
   8guǒ8háng
   88jiǎn
   8jié8
   8lín8méi
   8miǎo8
   8qiāng8ruì
   8shū8shū
   8sōng8wǎng
   88xiāo
   8yǎo8zǎo
   8zhěn8zhī
   8zhù8dōng
   8nán8shì
   8xiān8fèi
   88chǒu
   8chūn8
   8ě8fán
   88huà
   88jìn
   88máo
   8zhān8shēng
   88sōng
   8sōng8
   8xīn8xín
   88yǎo
   88yuán
   8yùn8zhào
   8huà9bǎi,bó,bò
   9bàn,pán9bāo,fú
   99biāo
   9bǐng9chá,zhā
   9chēng9
   9dòng9duǒ
   9duǒ9
   9gān9gǒu,gōu,jǔ
   9jiā9jià
   9jiǎn9jiù
   99
   9lán9lì,yuè
   9líng9liǔ
   9lóng9
   9mǒu9nài
   99níng
   9píng9
   9rǎn9róu
   9shān,zhà9shì
   9shù9tuó
   9tuò9xiá
   9xiāo9
   9yóu,yòu,zhú9zhà
   9zhàn9zhè
   9zhī9zhǐ
   9zhì9zhì
   9zhōng9zhù,zhǔ
   99nán
   9guǎi9shān
   9liǔ9zɑo
   9āo9
   9bēi9
   99chá
   99
   9dài9dàn
   99
   9guǎi9
   9jiù9
   99liǔ
   9méi9
   9niè9qióng
   9róng9sɑ ying
   9sāng9sháo
   9shēn9shì
   9mào9
   9sōng9xiān
   9yǎng9yǎo
   99yǒng
   9zhā9zhù
   10ān10àn
   10bāng10bīng
   10chái,zhài10dàng
   10ér10
   10gé,gē10gēn
   10gǒng10guā,kuò
   10guàng,guāng10guì
   10guì,huì10háng,héng
   10hé,hú10huà
   10huán10jiǎng
   10jiào,xiào10jié,jú
   10jié10jiù
   10juàn10kǎo
   10kuàng10lǎo
   1010luán
   10qī,xī10榿
   10qiáo10ráo
   10sāng10shuān
   10táo10tìng,tǐng
   10tóng10wéi
   1010xún
   1010yàng
   1010zāi
   10zhēn10zhì
   10zhū10zhuāng
   10zhuō10tiáo
   1010bǎi
   1010
   10kān10bìng
   10chān10chēng
   10chóu10chuí
   1010
   10duò10ěr
   10jiàn10jie
   1010
   10liè10
   1010nuó
   10rěn10rěn
   1010shì
   1010kɑ sei
   10xiáng10xuè
   10xún10
   10zhī10yīn
   10ying10yǒng
   10yǒu10
   10zhān10zhàn
   10chén10zhèn
   1010zuì
   11bēi11
   11cén11fàn
   11fēn11
   11gěng11
   11jiǎn11
   11jué11kǔn
   11lāi11láng
   1111lián
   11liáng11líng
   11méi11mèng
   11po11
   11qǐn11ruǐ
   11shāo11shū
   11suō11suō
   11táo11
   11tīng11tǒng
   1111xiè
   11zhì11zhuō
   1111liǔ
   11jiǎn11
   11gǎn11xiāo
   11zhī11āo
   11bèi11bèn
   11bīn11
   11chén11chǔ
   1111
   11dòu11fēn
   11fēng11xi ki mi
   11hán11huɑ
   11huàn11kuǎn
   1111
   11jiā11jìng
   11jìng11xuān
   11jūn11guā
   1111lòng
   11pēng11qiú
   11rèn11shā
   11sōng11
   11wǎn11wěi
   11wěn11
   11xiɑ11yǐng
   11yǒu11zào
   11zhuāng11zhuō
   12bàng12bàng,bèi
   12bēi,pí12chǔ
   12chuí12chuí,zhuī
   1212
   12fěi12fén
   12gāng12guān
   12gùn,gǔn12guǒ
   12hù,kǔ12hūn
   1212jiàn
   12jiāo12
   1212
   1212láng
   12lēng,líng12liáng
   12luó12mián
   12pái12péng
   12pèng12
   1212qiàn
   12quān12sēn
   12shēn12táng
   12tuǒ12yǎn
   1212yǐ,yī
   1212zhào
   12zhī12zhí
   12zhuó12zōng
   12zǎo12chéng
   1212qín
   12lái12chéng
   1212dòng
   1212zhàn
   1212dìng
   12wǎn12
   12guī12bīn
   12bǐng12cǎi
   12chán12chɑng
   12chēn12chóu
   12cōng12
   12què12dɑo
   1212diɑn
   12fán12
   12fu12geng
   1212guì
   12jùn12guō
   12háo12jiǎn
   12jiē12qiāng
   1212
   12lún12men
   12mi eng12
   12péng12
   12qiàn12qíng
   12quān12ruò
   12shàn12sēn
   12zōu12wǎng
   1212yǎng
   1212
   1212
   1212zhuō
   1212zōu
   8gāng13chá,zhā
   13chá,zhà13chèn
   13chǔ13chuán
   13chuí13椿chūn
   13cōng,sǒng13duàn
   13dùn,shūn13gài
   1313huái
   1313jiē,kǎi
   13jié13
   13lǎn13léng,lèng
   13liàn13lóu
   1313méi
   13nán13pián
   13pǐn13qiū
   13shèn,zhēn13
   13tán13wēi
   13xiē13xuàn
   1313yíng
   13yóu13
   13méi13
   13yáng13xuàn
   13pián13zōng
   1313fēng
   13gài13běn
   1313chu
   13chūn13còu
   1313dié
   13duǒ13
   13jiān13
   1313huáng
   13wěi13huī
   13jiǎ13jiān
   13jiè13jié
   13kuí13kuí
   1313
   13máo13
   1313
   13hɑ ni zɑ wu13róng
   13róu13shen
   13mu le13
   13tíng13tíng
   13tuǒ13wēi
   13wēn13
   13楿kɑ tui lɑ13
   13yàn13yǎn
   13yán13yāo
   1313
   13yuān13zhēn
   14bàng,bǎng14bīn,bīng
   14cuī14fěi
   1414gāo
   14gǎo14
   14huàng14jiǎ
   14jiàn,kǎn14jié
   1414liú
   14míng14mó,mú
   14pán14què
   14róng14shuò
   14sǔn14
   14tāo14tōng
   14wēn14xiè
   14xiè14zhà
   14zhēn14zhī
   14zhū14tuó
   14gàn14méi
   14diān14gòu
   14jiǎ14lián
   14gàng14
   14huà14榿
   14qiāng14gǎo
   14guǒ14róng
   1414zhǎn
   14chén14
   1414dɑo
   14diān14
   14jià14jiàn
   14láng14qiǎn
   14lóng14
   14nòu14nuò
   14pèng14péng
   14qián14qiáo
   14sāng14shā
   14shèng14shí
   1414
   14sūn14táng
   14tiáo14
   14xiū14yàng
   14yǎo14yáo
   1414yuán
   14yuán14zhāi
   14zuì14zhuō
   1415cáo
   15chēng,táng15chū
   1515fán
   15gǎn15héng,hèng
   1515huì
   15jiān15槿jǐn
   15jiū15kāng
   15niè15
   15qiáng15xiàng
   15yīng15zhāng
   15zhū15zhuā
   1515zhuāng
   15biāo15shū
   15léi15lóu
   15cōng15liáng
   15yàng15jiǎng
   15tuǒ15gāo
   15yǒu15cháo
   15cōng15cuī
   1515
   15gài15guàn
   1515guì
   15guī15guī
   1515huà
   15huàn15ji
   1515mán
   1515màn
   15méng15
   15niǎo15qiàn
   15qíng15tuán
   15quán15sēn
   15shā15shǎng
   1515
   15xue15yɑn
   1515róng
   1515zhā
   15zhè15zhù
   16chéng16chú
   16èr16
   16jué16
   16qiāo16qiáo
   16qín16qíng
   16rǎn16ruǐ
   16shē16tóng
   16tuó16
   16yǐn16yuán
   16yuè16zuì
   16zūn16jué
   16ráo16shù
   16cóng16
   1616qiáo
   1616xiàn
   1616zēng
   16chēng16táng
   16chéng16
   16chūn16
   16dào16diàn
   16tán16dōu
   16tuí16
   16fǎn16fén
   16gāo16
   16héng16huì
   1616xiàn
   16zhǎn16jing
   16guì16liáo
   16lào16lìn
   16liú16liǔ
   1616níng
   16nuó16qián
   16qióng16rùn
   16zān16樿shàn
   16sheng16shùn
   16sōng16suì
   1616
   16xi16xún
   16zhí16yún
   16zhēn16zuī
   12fu17biǎo
   1717jiě
   17kuí17lèi
   17lǐn17méng
   17tán17
   17yán17yǐ,yī
   17chēng17qiáng
   17dàng17jiǎn
   17guì17zhì
   17píng17chǔ
   17fēng17gàn
   17huò17huì
   17huǐ17
   17jiǎ17橿jiāng
   1717
   1717lián
   17lǐn17nóng
   1717shū
   17shān17zhái
   17xuán17
   17zuì18chá
   1818mián
   1818tái
   18chóu18guì
   18jiàn18níng
   18bīn18qǐng
   18zhào18dèng
   18chú18chūn
   18gǎo18ge
   18huǎng18
   18jué18
   1818miè
   1818nòu
   18ōu18
   1818
   18qiān18
   18tuán18檿yǎn
   1818yín
   18yǐn18zhuó
   14ju19cuán
   19gāo19yuán
   1919zhū
   19zhū19
   1919chú
   1919fèi
   19huì19jiɑng
   19qiáo19lěi
   19léi19mián
   19qiān19qing
   19sǒu19yōu
   1919zhì
   20xiǎn20niè
   20yǐn20
   2020
   20chèn20
   20è20huái
   20gui20
   20xiāo20
   20yán20櫿yíng
   21jiān21lóng
   21yīng21líng
   21quán21lán
   21zɑng21chán
   21jiu21
   21nóng21xiāng
   21yòu22
   22cóng22shè
   22shuāng22wéi
   2223
   23luán23luó
   23cuán23e mi
   24dǎng24
   24lán25léi
   2525lǎn
   2525
   25zhú26náng
   28líng28guàn


     《新華字典》下載網址:http://www.bay95.com/softdown.htm

      字典

     更多內容請查看【漢語大辭典】。關于帶木字旁的字有哪些,如有疑問請聯系我們。謝謝!


    
   Copyright(C)2017 漢辭網·版權所有 可搜索:微信公眾號 hydcd_com 加入我們 Email:QQ郵箱 QQ:7117780
   軟件著作權登記號:2005SR02359 備案號:滬ICP備09016276號 手機版
   色老板影院超碰在线